divendres, 11 de juny del 2010

6è Concurs de relats breus per a dones Joana RaspallEl Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat se sent orgullós de poder convidar-vos a aquest concurs, que ens dóna la possibilitat de fer servir la paraula mitjançant l'escriptura i poder expressar els nostres somnis, les nostres idees i divulgar-les arreu.Aquí teniu les bases del concurs:

PARTICIPANTS
Es podran presentar totes les dones majors de 16 anys que ho
desitgin.
El tema és lliure. Es valorarà, a més de la qualitat de les obres, la
utilització d'un llenguatge no sexista i un enfocament de relat que
no usi els estereotips masculins i femenins tradicionals.
OBRES
Només es podrà presentar una obra per persona, escrita en català
o castellà. Haurà de ser inèdita i original, i que no hagi estat
guanyadora i/o finalista en d'altres edicions o concursos anteriors
a aquesta convocatòria
PRESENTACIÓ
Es presentarà mecanografiada a doble espai, cos de lletra 12,
mida DIN A4 i escrita per una sola cara.
L'extensió no serà superior a 4 pàgines ni inferior a 2.
S'haurà de presentar igualment suport informàtic -CD, llapis, etc.
IDENTIFICACIÓ
Els treballs es presentaran en un sobre tancat, amb l'original i sis
còpies en paper i una còpia en suport informàtic, signades amb
pseudònim.
A l'interior d'aquest sobre hi ha d'anar un altre sobre més petit
amb les dades de l'autora i fotocòpia del DNI, adreça i telèfon de
contacte.
LLIURAMENT
Es podran presentar a partir del 28 de juny de 2010 i es pot fer
per correu certificat o lliurar-les personalment en la secretaria del
Casal de la Dona: Vidal i Ribas 23-25, despatx núm. 2 (Ateneu)

O bé a la secretaria de l'Ateneu, que roman oberta de dilluns a
divendres en horari de 17 a 20 hores.
El termini de presentació finalitzarà improrrogablement el 15 de
setembre de 2010.
JURAT
El jurat estarà format per dones de reconegut prestigi literari. La
decisió del jurat qualificador es prendrà per majoria de vots i es
vetllarà per l'estricte compliment de les bases del concurs.
El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en el moment del
lliurament de premis.
PREMIS I LLIURAMENT
S'atorgarà un primer premi de 200 € al millor relat en català i de
200€ al millor relat en castellà, un segon premi de 100 € també
pels escrits en català i en castellà, i un tercer de 50€ igualment
per l'escrit en català i per l'escrit en castellà. Qualsevol dels premis
es pot declarar desert.
L'acta de lliurament serà el dia 26 de novembre.
Oportunament es farà públic el lloc i l’hora.
DEVOLUCIÓ D'OBRES
Els treballs no seleccionats quedaran a disposició dels autors i
autores a partir del lliurament dels premis i fins al desembre de
2010 al lloc on s'han presentat. Finalitzat aquest termini no es
retornaran.
NOTES
Les obres premiades quedaran en propietat del Casal de la Dona
de Sant Feliu de Llobregat, que es reserva el dret de publicar-les
fent constar el nom de l'autora o autor.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per
l'organització.
El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació
de les bases.